Dziwna preambuła ustawy Prawo oświatowe

sejm

fot. Kpalion, wikipedia

 

Preambuła ustawy określa  główne cele, jakim uchwalane prawo powinno służyć. W ustawie Prawo oświatowe zaproponowano preambułę, która została przepisana z dotychczasowej ustawy o systemie oświaty:

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie  respektując chrześcijański system wartości  za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Z mocy Konstytucjo RP jej przepisy obowiązują w każdym obszarze państwa, w tym w oświacie. Skoro przepisy Konstytucji RP i tak obowiązują w oświacie, to po co w Prawie oświatowym ma być napisane, że obowiązują. Wprowadzenie do Prawa oświatowego zapisu o obowiązywaniu  w oświacie Konstytucji RP jest zatem sprzeczne z logiką i to na poziomie elementarnym. Uczeń na WOS – ie zapyta nauczycielkę, czy zapis ten oznacza, że poza systemem oświaty, na przykład w relacjach pracownik – pracodawca,  Konstytucja nie obowiązuje, bo w prawie pracy nie jest napisane, że obowiązuje. Nauczycielka odpowie, że Konstytucja RP z swojej mocy oczywiście obowiązuje w oświacie, bo obowiązuje w każdym obszarze naszej rzeczywistości, w tym w oświacie i w relacjach pracowniczych.  Wtedy uczeń zapewne zapyta, skoro Konstytucja i tak obowiązuje w oświacie, to dlaczego Sejm uchwalił, że Konstytucja obowiązuje w oświacie. Na to pytanie nauczycielka nie będzie w stanie udzielić dobrej odpowiedzi.  Zapisanie w preambule ustawy  Prawo oświatowe klauzuli o obowiązywaniu w oświacie Konstytucji RP, co będzie przejawem niechlujstwa legislacyjnego,  ośmieszy Sejm i Posłów, którzy taki przepis uchwalą.

W proponowanej preambule jest zapis, że szkoła powinna przygotować ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Tymczasem polityka władz oświatowych nakłada na szkoły jedynie obowiązek przygotowania uczniów do zdawania egzaminów zewnętrznych. Jest to podstawowe wymaganie stawiane nauczycielom. Podstawy programowe zawierają jedynie w formie szczątkowej wiedzę niezbędną do wypełniania przez absolwentów szkół obowiązków rodzinnych i obywatelskich.  Trudno pojąć, dlaczego MEN proponuje preambułę ustawy pozostającą w rażącej sprzeczności z prowadzoną polityką.

Preambuła w Prawie oświatowym jest niezbędna. Powinna ona określać zasadniczy cel edukacji szkolnej, zgodny z wiedzą posiadaną przez współczesną pedagogikę. Przykładową redakcję preambuły, opracowaną z wykorzystaniem publikacji Pan Profesora Bogusława Śliwerskiego, przedkładam poniżej:

Celem edukacji szkolnej jest zapewnienie każdemu uczniowi możliwie najpełniejszego rozwoju, umożliwiającego znalezienie odpowiedniej roli w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. Szkoła powinna być taka, żeby dzieci nie tylko chciały się uczyć, a tym samym przebywać w szkole ze swoimi rówieśnikami i nauczycielem bez lęku i obaw o własny status, kompetencje, poczucie własnej wartości oraz bez nudy i z nieustannym wyczekiwaniem na właściwy moment doświadczenia czegoś nowego. Żeby chciały się uczyć dla siebie, a nie dla stopni, by każdego dnia wychodziły ze szkoły z poczuciem niedosytu i zaciekawienia, co będzie działo się następnego dnia. Szkoła ma obowiązek kształtowania osobowości uczniów jako osób o dużej pewności siebie i posiadających dużą wiarę w swoje umiejętności, pełnych krytycyzmu i odwagi w głoszeniu własnych poglądów przedsiębiorczych, posiadających umiejętność wykorzystywania szans, sytuacji i wydarzeń, które mogą prowadzić do osiągnięcia sukcesu, pracowitych, kreatywnych, pełnych inwencji i odwagi w podejmowaniu wyzwań i zdeterminowanych w dążeniu do obranego celu. Uczyć samodzielności w rozwiązywaniu problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Uczyć umiejętności życia społecznego i pracy zespołowej, zdolności mówienia i słuchania oraz przyjmowania postaw asertywnych. Kreować postawy patriotyczne i dumę z bycia Polakiem. Kształtować osobowości tolerancyjne z poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności umożliwiających kontynuację nauki na studiach wyższych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

4 komentarze

  1. Ewa 7 grudnia 2016
  2. Tosia 8 grudnia 2016
  3. Maria 9 grudnia 2016
    • Tosia 10 grudnia 2016

Dodaj komentarz