Pani Anna Zalewska dąży do naruszenia Konstytucji RP

Closeup of sad bad boy wearing jail suit and kept behind bars. Portrait of little prank in jail. Sad male kid wearing striped clothes.

Pani Krystyna Gromczyńska  napisała: DOKŁADNIE, w Brzegu niegrzeczny Dzieciak karany jest nie wyjechaniem do Teatru z całą Klasą, to są metody „karania” przez nauczycieli. WŁAŚNIE DLATEGO POTRZEBNA JEST ZMIANA ,BRAWO DLA PANI MINISTER,

Wyjazd ucznia z klasą do teatru jest częścią procesu dydaktycznego czyli jest nauką.  Art. 70. Konstytucji RP stanowi, że  każdy ma prawo do nauki. Zastosowanie wobec ucznia kary zakazu wyjazdu z klasą do teatru jest pozbawieniem go konstytucyjnego prawa do nauki. Jest też sprzeczne z Art. 5. ustawy o postępowaniu  w sprawach nieletnich, który  stanowi : wobec nieletniego mogą być stosowane środki wychowawcze oraz środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym; kara może być orzeczona tylko w wypadkach prawem przewidzianych, jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego.

Na początku lat 2000 rodzice dzieci z warszawskich szkół zgłaszali do Mazowieckiego Kuratora Oświaty przypadki usiłowania karania uczniów pozbawieniem prawa udziału w wycieczkach szkolnych. MKO uznawało je za rażące naruszenie konstytucji. Dyrektorzy szkół stosujących podobne praktyki  tracili szansę na ponowne wygranie konkursu. Na radę pedagogiczną nakładano obowiązek uczestnictwa w szkoleniach dotyczących praw ucznia. Wizytatorzy prowadzący szkolenie zwracano uwagę, że jawne bezprawne naruszanie prawa konstytucyjnych uczniów nosi znamiona szkoła pogardy dla Konstytucji RP. Podkreślali, że świadomość prawna społeczeństwa  sprawia, iż nauczycielom ze szkoły gwałcącej ustawę zasadniczą, trudno będzie wymagać od uczniów, żeby trzymali się prawa i obowiązujących zasad.

Wraz z objęciem funkcji Ministra Edukacji Narodowej przez Panią Katarzynę Hall zapisy w statutach szkół wprowadzające karę wyjazdu rozpleniły się niczym zaraza. Okazało się, że Pani Anna Zalewska jest także zwolenniczką naruszania w szkołach konstytucyjnych praw uczniów. Zamanifestowała to  propozycją  Art. 98. 1.  projektu ustawy o oświacie, który stanowi: „Statut szkoły, z zastrzeżeniem art. 102, zawiera w szczególności:

23) rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary;

Pani Zalewska postuluje zatem, żeby upoważnić rady pedagogiczne do ustalania kar stosowanych wobec uczniów i określenia zasad ich wymierzania.

Zaproponowany przepis jest niezgodny z  Art. 31. 3. Konstytucji RP, który stanowi, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie. Uchwała rady pedagogicznej nie jest ustawą ani też nie jest jednym ze źródeł prawa wymienionym w Art. 87.  Konstytucji RP, który stanowi, że źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe,  rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego.

Art  102 pkt. 23) projektu ustawy prawo oświatowe jest niezgodny z Konstytucją RP, ponieważ zmiesza do ustawowego nadania uchwale rady pedagogicznej rangi źródła prawa, nieprzewidzianego przepisami Konstytucji.  

7 komentarzy

  1. Tosia 26 listopada 2016
    • Joanna 2 grudnia 2016
  2. Joanna 2 grudnia 2016
  3. Krzysztof 3 grudnia 2016
    • Tosia 4 grudnia 2016
  4. Weronka 5 grudnia 2016
  5. Iwona 7 grudnia 2016

Dodaj komentarz