Minister Zalewska nie ma innego pomysłu niż terror

SONY DSC

W odpowiedzi na moje pytanie Ministerstwo Edukacji Narodowej przysłało odpowiedź, z której wynika, że Pani Minister Zalewska zamierza kierować oświatą stosując systemowo i świadomie  przemoc, a nawet terror psychiczny wobec części uczniów.

Warszawa, 23 października 2016 r.

DKO-WEK.4019.116.2016.AK

Pan

Zbigniew Młynarski

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na e-mail w sprawie powtarzania klasy uprzejmie informuję,
że  zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[1] oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. o szczegółowych warunkach i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych[2].

Przepisy te określają szereg elementów systemu oceniania wspierających ucznia w procesie kształcenia. Przede wszystkim na początku roku szkolnego nauczyciele mają obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców
o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, wynikających
z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia.

Wymóg ten ma na celu określenie jasnych zasad kierujących procesem oceniania, tak, by zarówno uczniowie jak i ich rodzice wiedzieli co i w jaki sposób będzie w szkole oceniane, i co będzie miało wpływ na promocję do klasy programowo wyższej.

 

Temu procesowi komunikacji pomiędzy nauczycielem, uczniem i rodzicem ma również pomagać ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych. Ma ono na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie informacji zwrotnej na temat osiągnięć edukacyjnych ucznia, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze,
co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się uczyć[3].

 

Ponadto jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna umożliwić uczniowi uzupełnienie braków.[4]

 

Przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej w terminie i formie określonej w statucie szkoły[5].

Uczeń zwłaszcza ten zagrożony negatywną oceną klasyfikacyjną, może skorzystać z możliwości podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej[6]. Informację o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciele również przekazują uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego.

 

Następnym elementem jest możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego przez ucznia, który otrzymał negatywne roczne oceny klasyfikacyjne z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych[7].

 

Ostatnim elementem, który może stanowić dla ucznia szansę uzyskania promocji do klasy programowo wyższej jest tzw. promocja warunkowa.
Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej..

 

Informuję ponadto, że powtarzanie roku przez ucznia w żadnym wypadku nie może być traktowane jako kara. Jest to niezbędne, by uczeń mógł opanować wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które pozwolą mu kontynuować naukę w klasie programowo wyższej.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przewiduje zmian w zakresie zasad promowania uczniów do klasy programowo wyższej.

 

Z poważaniem

Anna Małgorzata Dakowicz-Nawrocka

Zastępca Dyrektora

Departament Kształcenia Ogólnego
/ – podpisany cyfrowo/

 

[1] Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.

[2] Dz. U. z 2015 r. poz. 843 z późn. zm.

[3] Zgodnie z § 14 ww. rozporządzenia.

[4] Zgodnie z § 16 ww. rozporządzenia.

[5] Zgodnie z art. 44g ust. 1 ww. ustawy.

[6] Zgodnie z art. 44b ust. 8 ww. ustawy

[7] Zgodnie z art. 44m ww. ustawy.

Dodaj komentarz