Projekt zmian zasad oceniania uczniów

Teenage girl and boy showing OK sign isolated

Motto:

Najwyższy czas, aby w szkole sukcesy mógł odnosić każdy uczeń!  Moim marzeniem jest, aby  nauczyciele umieli rozpoznać potencjał rozwojowy dziecka i kompetentnie wspierali jego rozwój. Aby stali się doradcami edukacyjnymi dziecka i rodzica; nauczyli ucznia jak się uczyć i zachęcili do uczenia się jak do wielkiej przygody poznawania świata i samego siebie. Najwspanialszy prezent jaki uczeń może dostać od nauczycieli na dalszą drogę życia to wiara w samego siebie i osobista „walizka narzędzi” rozwiązywania problemów edukacyjnych.

Małgorzata Taraszkiewicz

 

W ustawie o systemie oświaty:

Art. 44b. 3 przyjmuje brzmienie:  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do ustalonych dla ucznia wymagań edukacyjnych.

Art. 44b. 5  przyjmuje brzmienie: Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu motywowanie ucznia  do dalszych postępów w nauce i zachowaniu oraz wspieranie jego rozwoju. Ocena szkolna nie może mieć skutków prawnych.

 Art. 44b. 6  przyjmuje brzmienie: Zasady oceniania przyjęte przez nauczyciela nie mogą uniemożliwiać  żadnemu uczniowi odnoszenia sukcesów edukacyjnych w postaci otrzymywania wysokich ocen oraz nie mogą prowadzić do podziału uczniów na osiągających dobre wyniki lub złe wyniki szkolne. Nie wolno odnosić oceny wystawianej danemu uczniowi do poziomu wiedzy i umiejętności innego ucznia.

Art. 44b. 7 przyjmuje brzmienie:  Wymagania edukacyjne mają postać drzewa celów i zawierają  szczegółowe cele operacyjne.

Art. 44b. 8 przyjmuje brzmienie: Nauczyciel ustala ocenę dla każdego działu przerobionego programu, przez co miarą wiedzy i umiejętności ucznia jest ocena odniesiona do wymagań stawianych uczniowi.  Ocen semestralnych i końcowo rocznych nie ustala się.

 Art. 44b. 9 skreśla się

Art. 44b. 10 skreśla się

Art. 44 c. 1 przyjmuje brzmienie: Nauczyciel ustala na piśmie i doręcza każdemu uczniowi  i jego rodzicom  (opiekunom prawnym ) indywidualne  wymagania edukacyjne sprzyjające jego możliwie najlepszemu rozwojowi i zapewniające realizację celów wynikających z podstawy programowej, przy czym wymagania ustalane dla uczniów objętych obowiązkiem dostosowania wymagań do ich potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych są ustalane na takim poziomie, żeby uczeń potrafił im sprostać z zapewnieniem realizacji celów podstawy programowej tylko w takim stopniu, w jakim jest to możliwe z uwagi na występujące u ucznia ograniczenia w uczeniu się.

 Art. 44 c. 2 przyjmuje brzmienie: Na wniosek nauczyciela lub rodziców  ( opiekunów prawnych) ucznia, który nie jest w stanie sprostać wymaganiom zapewniającym realizację  celów wynikających z podstawy programowej,  dyrektor szkoły wydaje decyzję o dostosowaniu wymagań do jego potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych. Decyzja ta może dotyczyć ucznia posiadającego opinię lub orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej wskazującej na celowość dostosowania wymagań, a także ucznia objętego, lub kwalifikującego się do objęcia  pomocą pedagogiczno-psychologiczną na zasadach wskazanych w przepisach wydanych na podstawie Art. 44 zb. Decyzja ta jest decyzją administracyjną.

 Art. 44 c ust. 3 przyjmuje brzmienie: W przypadku ucznia szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej decyzję wskazaną w  Art. 44 c. ust 2 na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub ucznia pełnoletniego wydaje kurator oświaty.

Art. 44 c ust. 4 przyjmuje brzmienie: Decyzja wskazana w  Art. 44 c. ust 2 obowiązuje przez cały okres nauki ucznia w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w tym w szkole dla dorosłych chyba, że uczeń lub jego rodzice lub opiekunowie prawni albo uczeń pełnoletni wniosą do kuratora o jej uchylenie.   

Art. 44d.  skreśla się

Art. 44e.  skreśla się

Art. 44f.   skreśla się

Art. 44g.  skreśla się

Art. 44h.  skreśla się

Art. 44i.  skreśla się

Art. 44j.  skreśla się

Art. 44k. skreśla się

Art. 44m. skreśla się

Art. 44n. skreśla się

Art. 44 o. 1. przyjmuje brzmienie:  Uczeń otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej. Uczeń kończący szkołę otrzymuje zaświadczenie zawierające ustalone dla niego wymagania edukacyjne i oceny będące miarą ich spełnienia.

 Art. 44 o. 2. przyjmuje brzmienie:   W wyjątkowych przypadkach kurator oświaty na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia lub  na wniosek ucznia pełnoletniego może zezwolić na powtarzanie klasy.  

 Art. 44 zs. przyjmuje brzmienie:  Sprawdzian i egzamin gimnazjalny są przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdzają, w jakim stopniu uczeń lub słuchacz spełnia te wymagania, przy czym w przypadku uczniów, którym dostosowano wymagania sprawdzeniu podlega stopień w jakim uczeń spełnia dostosowane wymagania.

 Art. 44 zza. 2 przyjmuje brzmienie: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych. Ustalając wynik egzaminu ucznia, któremu dostosowano wymagania sprawdza się wyłącznie zadania i pytania mieszczące się w zakresie dostosowanych wymagań. Wynik procentowy ustala się przez odniesienie uzyskanych punków do sumy punktów możliwych do uzyskania z zadań i pytań podlegających sprawdzeniu.

Art. 44 zzb. przyjmuje brzmienie: Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania, przy czym w przypadku uczniów, którym dostosowano wymagania sprawdzeniu podlega stopień w jakim uczeń spełnia dostosowane wymagania.

Art. 44 zzk.  2. przyjmuje brzmienie: Wyniki egzaminu maturalnego w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie: 1) liczby punktów przyznanych przez zespół przedmiotowy, o którym mowa w art. 44 zzs ust. 4 pkt 2 – w części ustnej egzaminu maturalnego; 2) liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych – w części pisemnej egzaminu maturalnego. Ustalając wynik egzaminu maturalnego zdającego, któremu dostosowano wymagania sprawdza się wyłącznie zadania i pytania mieszczące się w zakresie dostosowanych wymagań. Wynik procentowy ustala się przez odniesienie uzyskanych punków do sumy punktów możliwych do uzyskania z zadań i pytań podlegających sprawdzeniu.

Art. 44 zzl. przyjmuje brzmienie: Absolwent, który odbył egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości.  

Pozostałe przepisy ustawy należy dostosować do przepisów powyższych natomiast Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – uchylić.

43 komentarze

 1. Włodzimierz Zielicz 15 sierpnia 2016
  • zbyszek 15 sierpnia 2016
  • Rafał 21 sierpnia 2016
 2. Maria 15 sierpnia 2016
 3. Piotr 15 sierpnia 2016
 4. Ilona 15 sierpnia 2016
 5. Jolanta 16 sierpnia 2016
  • Mm 16 sierpnia 2016
 6. Lolek 16 sierpnia 2016
 7. Wanda 16 sierpnia 2016
 8. Jolanta 16 sierpnia 2016
  • Małgorzata 16 sierpnia 2016
 9. aga 16 sierpnia 2016
 10. Agnieszka 16 sierpnia 2016
  • zbyszek 16 sierpnia 2016
   • Agnieszka 17 sierpnia 2016
 11. Małgorzata 16 sierpnia 2016
 12. Małgorzata 17 sierpnia 2016
  • zbyszek 17 sierpnia 2016
  • Lilianna 29 sierpnia 2016
   • baja 29 sierpnia 2016
    • Rena 4 grudnia 2016
   • zbyszek 29 sierpnia 2016
 13. Mick 22 sierpnia 2016
  • Miska 31 sierpnia 2016
 14. marzena 25 sierpnia 2016
  • zbyszek 25 sierpnia 2016
   • Miska 31 sierpnia 2016
 15. Anna 27 sierpnia 2016
  • zbyszek 27 sierpnia 2016
   • Anna 28 sierpnia 2016
    • zbyszek 28 sierpnia 2016
     • Lilianna 29 sierpnia 2016
     • zbyszek 29 sierpnia 2016
     • Miska 31 sierpnia 2016
 16. Lilianna 29 sierpnia 2016
  • zbyszek 29 sierpnia 2016
  • Miska 31 sierpnia 2016
   • Lilianna 1 września 2016
 17. Rena 4 grudnia 2016
 18. Tosia 4 grudnia 2016

Dodaj komentarz