Elżbieta Witek może zostać Ministrą Edukacji

Witek

Newsweek podał, że kandydatką PiS na Ministrę Edukacji Narodowej jest Pani Elżbieta Witek. Przedstawiam pod dyskusje credo Pani Witek z pytaniem, czy jeśli informacje Newsweeka się potwierdzą, w oświacie będzie lepiej, czy gorzej. Czy w koncepcji Pani witek mieści się reguła, że uczenie należy oddać nauczycielom.

 

Program Pani Elżbiety Witek:

Podniesienie rangi zawodu nauczycielskiego i przywrócenie sprawnego nadzoru pedagogicznego, warunkiem rozwoju polskiej edukacji.

Mówiąc o sanacji polskiej oświaty, nie możemy pominąć szczególnej roli, jaką w procesie edukacji i wychowania ma do odegrania nauczyciel. Wysoka ranga moralna i społeczna, jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyróżniała nauczycieli spośród innych środowisk zawodowych.

Dziś pozycja nauczyciela w szkole i społecznym odbiorze jest coraz niższa. Musimy to zmienić. Musimy wrócić do zasady, że dobra szkoła nauczycielem stoi. Nie może być tak, żeby uczeń miał więcej praw niż nauczyciel. Nie możemy tolerować sytuacji, w której zbiurokratyzowany system szkolny odwraca uwagę dyrektora szkoły i nauczycieli od ucznia.

Nauczyciel powinien być mistrzem i przewodnikiem młodego człowieka.

Dlatego:

 1. Ograniczymy do niezbędnego minimum dokumentację prowadzoną przez dyrektora szkoły i nauczycieli, zlikwidujemy tzw. „godziny karciane”.
 2. Wzmocnimy pozycję nauczyciela w stosunku do administracji samorządowej oraz uczniów i rodziców. Nauczyciele uzyskają status funkcjonariuszy publicznych i będą korzystać z ochrony przewidzianej dla nich, podczas lub w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.
 3. Nauczyciel uzyska prawne instrumenty egzekwowania dyscypliny na swoich lekcjach i gwarancję trwałości wystawionych przez siebie ocen. Nadamy wyższą rangę ocenie z zachowania. Będzie ona wliczona do średniej ocen szkolnych, a także będzie warunkiem promocji ucznia do wyższej klasy i ukończenia szkoły.
 4. Zlikwidujemy ocenę mierną, która nie tylko obniża poziom nauczania, ale w pewien sposób stygmatyzuje ucznia, jako miernego, czyli niewydarzonego, złego, marnego i nijakiego.

5 Zwiększymy znacząco dodatek za wychowawstwo, co powinno być odczytywane w środowisku nauczycielskim, jako przywilej. To ma być rekompensata za rzeczywiste, codzienne działania wychowawcze, a także podejmowanie przez nauczyciela inicjatyw wychowawczych pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

 1. Cofniemy narzucony nauczycielom obowiązek realizacji zadań przynależnych wyspecjalizowanym placówkom psychologiczno-pedagogicznym.
 2. Przywrócimy nauczycielom socjalizacyjnych, mianowanym i dyplomowanym ich status sprzed 2013 r.

Dostrzegamy potrzebę zmiany systemu awansu zawodowego nauczycieli. Dotychczasowa procedura został całkowicie wypaczona. Obecnie większość nauczycieli dyplomowanych po osiągnięciu ostatniego realnego stopnia awansu nie podejmuje dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, ponieważ brakuje im czynników motywacyjnych, w tym finansowych. Nauczyciel dyplomowany stał się dziś powszechnym stopniem i nie wyróżnia już nauczycieli szczególnym prestiżem, jak to miało miejsce na początku działania systemu.

Wprowadzimy do obecnego systemu awansu dodatkowe stopnie specjalizacji zawodowej oraz stopień dyplomowanego specjalisty; nauczyciela o wysokich kompetencjach z zakresu jednaj lub kilku dziedzin wiedzy, wdrażającego w praktyce nowatorskie rozwiązania, bez określenia długości jego stażu i konieczności pisania planu rozwoju, ale za to z koniecznym wymogiem uzyskania stopnia naukowego doktora, w zakresie nauczanego przedmiotu lub nauk pedagogicznych i psychologicznych.

Zmianie musi ulec system kształcenia oraz doradztwa i doskonalenia nauczycieli. Wobec gwałtownego rozwoju różnych dziedzin wiedzy i ogromnego przyrostu informacji potrzebny jest rozwój państwowego systemu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego, co oznacza, że ośrodki doradcze nie będą prowadzone przez samorządy lecz administrację rządową.

Bardzo ważnym elementem służącym poprawie efektów nauczania i wychowania jest nadzór pedagogiczny. Musi on być sprawnym instrumentem realizacji polityki oświatowej państwa. Odejdziemy od nadzoru biurokratycznego, który koncentruje się na dokumentacji szkolnej i sprawach administracyjno-gospodarczych. Podstawowym zadaniem nadzoru będzie skuteczne egzekwowanie – w stosunku do samorządów i szkół – wymagań dotyczących jakości kształcenia oraz warunków nauczania i wychowania. Przywrócimy funkcję kontrolną i wspierającą dyrektorów szkół. Musimy pamiętać, że im więcej autonomii dajemy szkołom i nauczycielom, tym sprawniejsza musi być współpraca w ramach nadzoru.

Kurator Oświaty będzie niezależnym od Wojewody przedstawicielem Ministra Edukacji Narodowej w województwie i będzie sprawować rzeczywisty nadzór nad całą oświatą w terenie. Takie usytuowanie zwiększy jego kompetencje, ale również odpowiedzialność za realizację polityki oświatowej państwa.

Bez zgody Kuratora nie będzie możliwości likwidacji szkoły, kuratorzy uzyskają prawo wydawania wiążących poleceń organom prowadzącym i samym szkołom, w zakresie nadzoru pedagogicznego i nadzoru prawnego.

We wszystkich istotnych sprawach dotyczących oświaty, a podejmowanych przez organy prowadzące, wymagana będzie pozytywna opinia Kuratora Oświaty.

Nadzór pedagogiczny na niższych szczeblach będą sprawować w imieniu Kuratora Inspektorzy Oświaty i Wychowania. Siedzibą Inspektorów będą znajdować się w stolicach powiatów tak, by nadzór pedagogiczny był jak najbliżej szkół i nauczycieli.

W dobrej szkole nauczycielom trzeb stawiać wysokie wymagania, ale jednocześnie trzeba ich doceniać i należycie wynagradzać.

42 komentarze

 1. Małgorzata G. 23 października 2015
  • Gabriela Olszowska 23 października 2015
 2. ryba psuje się też od ogona 23 października 2015
 3. nina 23 października 2015
  • Joanna 27 października 2015
 4. Gog 23 października 2015
 5. Cofeelover 23 października 2015
 6. Ktosia 23 października 2015
  • olo 24 października 2015
   • Beata 26 października 2015
   • Małgoś 29 października 2015
   • Elly 31 października 2015
 7. Aga 24 października 2015
  • Macej 26 października 2015
 8. deiv 24 października 2015
  • Małgoś 29 października 2015
 9. inka 25 października 2015
  • zbyszek 25 października 2015
  • Dariusz 26 października 2015
 10. Belferka 25 października 2015
  • Joanna 28 października 2015
 11. Marzenna 25 października 2015
 12. filologini 26 października 2015
  • Gabriela Olszowska 27 października 2015
 13. Ktosia 27 października 2015
 14. Gog 27 października 2015
 15. katarzyna 27 października 2015
  • zbyszek 27 października 2015
 16. tomek 27 października 2015
 17. Aga 27 października 2015
  • zbyszek 27 października 2015
 18. Anatol 28 października 2015
 19. Marta 28 października 2015
  • Ktosia 28 października 2015
 20. Greg 28 października 2015
 21. Krystyna 29 października 2015
  • Ktosia 29 października 2015
 22. Gog 29 października 2015
 23. Stanisław Gadomski 29 października 2015
 24. Halina 30 października 2015
 25. find-way.net 6 września 2016
 26. Stanisław Gadomski 6 września 2016

Dodaj komentarz