Niepełny sukces Minister Kluzik-Rostkowskiej

Germany, Emmering, Girl (12-13) holding flying rings and smiling, portrait

Szanowna Pani Minister

Stosownie do przepisów Art. 10. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w związku z przepisami Art. 6. 1. punkt 1) litera a) oraz punkt 3) litera a) i innymi, uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji, w formie odpowiedzi na podane poniżej pytania.

Wiadomo, że ocena szkolna jest sprawiedliwa, jeśli wystawiający ją nauczyciel uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia. Na stronach MEN jest opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Ministerstwo zaproponowało w nim, że przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia. Ministerstwo zatem zamierza wprowadzić zasadę, że z powołanych zajęć w szkołach powinny być wystawiane oceny sprawiedliwe. Opisywany zamiar stał się przedmiotem wielu wypowiedzi medialnych Pani Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Oznacza to, że powzięcie zamiaru wprowadzenia sprawiedliwego oceniania z wf – u i zajęć praktycznych jest uważane przez Panią Minister za jeden z większych sukcesów Ministerstwa. Pani Minister publicznie ogłosiła: „To mają być zajęcia, do których dzieci przystępują chętnie. To nie mają być zajęcia eliminujące fizycznie słabszych”. Nasuwa się jednak pytanie. Co z pozostałymi zajęciami? Czy Ministerstwo zamierza wprowadzić zasadę, że oceny sprawiedliwe będą wystawiane także z innych przedmiotów, a nie tylko z wf i zajęć praktycznych? Czy Ministerstwo zamierza wprowadzić zasadę, że zajęcia z pozostałych przedmiotów będą także takimi, do których uczniowie będą przystępowali chętnie i nie będzie na nich stosowana zasada eliminowania słabszych?

Uwzględniając społeczne znaczenie problematyki niniejszego wniosku zarówno, niniejsze pytanie, jak i otrzymana odpowiedź, zostaną opublikowane na stronie http://naprawmy-edukacje.pl

Uprzejmie proszę o przekazanie mi odpowiedzi za pomocą poczty elektronicznej

Z uszanowaniem Zbigniew Młynarski

4 komentarze

  1. kala 19 czerwca 2015
  2. Ciekawy 2 lipca 2015
    • zbyszek 8 lipca 2015

Dodaj komentarz