Czy MEN zamierza przestrzagać prawa?

Prawo w MEN
Pani Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej
Szanowna Pani Minister
Stosownie do przepisów Art. 10. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w związku z przepisami Art. 6. 1. punkt 1) litera a) oraz punkt 3) litera a) i innymi, uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji , czy w związku z jednoznacznym stanowiskiem Sejmu i Senatu RP, w sprawie obowiązku dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przejawiającym się ustanowieniem odpowiedniego przepisu ustawowego, zamierza Pani spowodować, żeby Department Zwiększania Szans Edukacyjnych przestrzegał opisywany przepis ustawy.
W piśmie Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnowanym DZSE WSPE.4014.21.2015.BM, podpisanym przez Panią Joannę Wronę, Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych, znalazł się pogląd, że wykonanie obowiązku indywidualizowania pracy z uczniem, przewidzianego przepisami Art. 44c. ust. 1. ustawy o systemie oświaty jest tożsame z wykonaniem obowiązku dostosowanie wymagań, przewidzianego przepisami Art. 44c. Ust. 2 opisanej ustawy. Tymczasem ustawodawca nie przewidział, że wykonanie obowiązku wprowadzonego pierwszym z opisanych przepisów, wyłącza obowiązek wykonania obowiązku wprowadzonego drugim z opisanych przepisów.
Wyrażenie przez Panią Joannę Wronę sprzeciwu wobec przestrzegania przepisu ustawowego o obowiązku dostosowania wymagań może wskazywać, że osoba ta spowodowała, iż w opracowanym przez MEN projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, został pominięty przepis o obowiązku dostosowania wymagań. Dopiero moja interwencja u Posłów i Senatorów RP sprawiła, że Senat wprowadził odpowiednią poprawkę i opisywany przepis został uchwalony.
Wykonywanie obowiązku dostosowania wymagań jest podstawowym instrumentem zwiększania szans edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Skoro Dyrektor Departamentu jest przeciwnikiem zwiększania szans edukacyjnych, nasuwa się pytanie, w jakim celu ten Departament istnieje.
Uwzględniając społeczne znaczenie problematyki niniejszego wniosku zarówno, niniejsze pytanie, jak i otrzymana odpowiedź, zostaną opublikowane na stronie http://naprawmy-edukacje.pl.
Uprzejmie proszę o przekazanie mi odpowiedzi za pomocą poczty elektronicznej.
Z poważaniem Zbigniew Młynarski

6 komentarzy

  1. gość 18 czerwca 2015
  2. gość 18 czerwca 2015
    • zbyszek 18 czerwca 2015
  3. gość 18 czerwca 2015
    • zbyszek 18 czerwca 2015

Dodaj komentarz