Dostosowanie wymagań

Strong Boy / Self confindence

Lista umiejętności i wiadomości, które według nauczyciela powinny być opanowane prze ucznia, jest nazywana wymaganiami edukacyjnymi. Uczeń rozwija się prawidłowo, gdy stawiane mu są wymagania edukacyjne odpowiednie do jego potrzeb rozwojowych i możliwości. Oparcie polskiej edukacji o idee komunistycznej urawniłowki sprawia, że w praktyce uczniowie danej klasy otrzymują takie same wymagania edukacyjne, dostosowane do potrzeb uczniów o średnich zdolnościach. Jednak uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie są w stanie im sprostać. Dlatego w prawie oświatowym funkcjonuje zasada, że nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych niektórych uczniów. W języku polskim dostosować oznacza zmienić coś, żeby pasowało do czegoś. Stąd w ogólności, żeby dostosować wymagania trzeba je zmienić i dopasować do ucznia. Jeśli potrzeba dostosowania wymagań bierze się stąd, że uczeń nie potrafi im sprostać, dostosowanie musi być równoznaczne z ich ograniczeniem, czyli obniżeniem. W roku 2003 MENiS podało następującą wykładnię przepisów o dostosowaniu wymagań. „Wymagania edukacyjne należy ustalić na takim poziomie, by uczeń mógł im sprostać i by skłaniały ucznia do odpowiedniego wysiłku edukacyjnego oraz zapewniały mu otrzymywanie ocen motywujących go do wytężonej pracy, wykorzystując w tym celu pełną skalę ocen. Wymagania te powinny zapewniać realizację celów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej w takim stopniu, w jakim jest to możliwe z uwagi na występujące u ucznia trudności w uczeniu się”. Dzięki ograniczeniu wymagań zmniejszeniu ulega zakres materiału do opanowania, stąd uczeń może nauczyć się go lepiej

Przykładowe wymaganie wyglądają następująco:

Uczeń powinien:

 • umieć określić granice czasowe poszczególnych epok
 • umieć wymienić najstarsze świadectwa kultury materialnej człowieka
 • znać porządki architektoniczne starożytnej Grecji
 • rozumieć symbolikę liczb
 • umieć określać zasięg terytorialny kręgu klasycznego
 • umieć wymienić style architektoniczne średniowiecza
 • charakteryzuje postacie Leonarda da Vinci i Michała Anioła
 • umieć wiązać nazwiska twórców z dziedzinami działalności artystycznej –
 • znać nazwiska klasyków wiedeńskich
 • umieć scharakteryzować poszczególne kierunki artystyczne
 • umieć wymienić gatunki sztuki filmowej

Wymaganie edukacyjne wskazują treści programowe, które uczeń jest zobowiązany opanować. Nie zawierają ustalenia dotyczącego metod i form pracy z uczeniem, więc ewentualna zmiana form i metod, nie ma związku z dostosowaniem wymagań. Wypowiedzi nauczycieli, że zmiana metod i form nauczania może oznaczać dostosowanie wymagań trzeba uważać dziwne. Jednak jeśli takie stwierdzenia padają z ust osób z tytułami naukowymi lub piastujących ważne stanowiska w edukacji, trzeba podnieść, że są wyrazem trudności, jakie te osoby mają z logiką myślenia, i to na poziomie elementarnym. Nie ulega wątpliwości, że w świetle ustawy, dostosowanie wymagań nastąpi wtedy, gdy część wymagań przewidzianych programem realizowanym w danej klasie zostanie pominięta, a inna część ograniczona. Dostosowanie wymagań nie może oznaczać, że w związku z tym uczeń będzie otrzymywał niższe oceny. Jeśli spełni dane wymaganie w stu procentach, powinien otrzymać ocenę celującą.

9 komentarzy

 1. kaczmarek 6 czerwca 2015
  • zbyszek 6 czerwca 2015
 2. kaczmarek 7 czerwca 2015
  • zbyszek 7 czerwca 2015
 3. uczeń 10 czerwca 2015
 4. reduk 17 lipca 2015
  • zbyszek 18 lipca 2015
 5. bakor 19 lipca 2015

Dodaj komentarz